สถานีวิทยุที่อยู่ในองค์กรภาคีเครือข่าย 1073 สถานี

  สามารถค้นหาสถานีได้จากคำค้นเช่น ชื่อสถานี หรือ รหัสวิทยุออนไลน์ หรือ จังหวัด หรือ รหัสไปรษณีย์ หรือ ความถี่ หรือ ภูมิภาค

รหัสวิทยุออนไลน์: 501401 ผู้บริหารสถานี: นายธวัช ไชยวงค์
เมืองเชียงใหม่ สันทราย แมริม ดอยสะเก็ด สันกำแพง สารภี และอำเภอใกลเคียง เชียงใหม่ 50140
รหัสวิทยุออนไลน์: 502101 ผู้บริหารสถานี: นายธวัช ไชยวงค์
เมืองเชียงใหม่ สันทราย แมริม ดอยสะเก็ด สันกำแพง สารภี และอำเภอใกลเคียง เชียงใหม่ 50210